O občini braslovče

Občina Braslovče leži v SZ delu doline zelenega zlata, Spodnje Savinjske doline, in razprostira svoje površine na 54,9 km2. Z nekaj več kot 5.500 prebivalci je manjša občina, ki pa ima izjemno naravo, bogato kulturo in pomembno zgodovino. Lahko se ponosno pohvali s svojo razgibano pokrajino, ki od ravninskega dela ob Savinji preko znamenitih braslovških teras v zakraseli planoti Dobrovlje posega celo v predalpski svet.

Občina Braslovče ima skoraj vse, s čimer se lahko pohvali naša domovina. Znamenito reko Savinjo, Žovneško in Braslovško jezero, Ribnik Preserje, zakraselo planoto Dobrovlje in za celotno evropsko območje bogato zgodovino, ki so jo v srednjem veku na Gradu Žovnek močno zaznamovali Žovneški gospodje, kasnejši Celjski knezi. S koncem 14. stoletja je kraj Braslovče pridobil tudi pomembne trške pravice, v začetku 90-ih let pa so dobile laskavi naziv Braslovče – evropska vas. V kraju, kjer je od nekdaj bogato obrtniško življenje, pa oko popotnikov takoj zazna rodna polja, bogata številnih kultur, med katerimi še danes izstopa hmelj. Občina zajema 22 naselij (Braslovče, Dobrovlje, Glinje, Gomilsko, Grajska vas, Kamenče, Letuš, Male Braslovče, Orla vas, Parižlje, Podgorje, Podvrh, Poljče, Preserje, Rakovlje, Spodnje Gorče, Šentrupert, Šmatevž, Topovlje, Trnava, Zakl in Zgornje Gorče) in prav vsako izmed njih se lahko postavi s kakšno naravno, kulturno ali drugo znamenitostjo. Braslovčani so ponosni tudi na znamenite Slovence, ki prihajajo iz domačega kraja (Matjaž Debelak, Franjo Baš, Franc Puncer in drugi), pomembne športne dosežke in bogato društveno in družbeno dogajanje. Občina Braslovče nudi pestre možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Po dolinskem delu občine je speljanih več kolesarskih poti, ki sodijo v kategorijo lažjih poti. Pohodnikom so na voljo številne pešpoti ob jezerih in vzdolž reke Savinje. Čez Dobrovlje pa vodita tudi savinjska in evropska pešpot. Za braslovško podeželje je značilna dobro ohranjena stavbna dediščina iz konca 19. stoletja. Številni lepo ohranjeni kozolci, kmečke hiše in kašče danes nemo pričajo o življenju in delu ljudi v preteklosti.

shape-ozadje
email-icon-visitbraslovce

Kontakt

Več informacij o programih:
ZIKŠT 3 jezera Braslovče (TIC Braslovče)
Telefon: +386 70 788 253
E-pošta: info@3jezera.si